Grupo Sakura Dance

Grupo Sakura Dance

quinta-feira, 18 de abril de 2013

Aprenda a Dançar o Bon Odori: Tanko BushiTanko Bushi

Bon Odori

Tsukiga-deta deta-tsukiga-deta a yoi yoi
Uchi no oyama no-ueni-deta
Anmari entotsuga-takai-node (a yoisho)
sa-zoya otsukisan- kemuta-karo sano yoi yoi
Hitoyama futayama miyama koe a yoi yoi
okuni saitaru-yaetsu-baki
na-n-bo iroyo-ku saita-tote (yoisho)
samachan- kayowanya mudano- hana sano yoi yoi
Mogura- hi no me wa nigate- dana a yoi yoi
yama no oira wa- ikina - mono
shi-ki o deru no o machika-nete
ka-wai- ano ko- ga sode o - hiku sano yoi yoi
Anataga sonokide yuno-nara a yoi yoi
Omoikirima-su wakare-masu
motono musume-no juhachi-ni (yoisho)
kaeshite kureta-ra wakare-masu sano yoi yoi
O-mae sakiyama shigoto- nara a yoi yoi
watasha sentan- ondo-tori
kuro- suru ki-to saseru- ki yo
uta de noroke-te tomoka-segi sano yoi yoi

Nenhum comentário:

Postar um comentário